Joensuun kampuksen varhais- & varhaiserityiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden ainejärjestö

Sulo Ry

Yliopistokatu 7
80100 Joensuu

sulory@live.fi

Säännöt

 

YHDISTYKSEN PERUSTIEDOT

Nimi: SULO ry

Kotipaikka: Joensuu

Osoite: Yliopistokatu 7

80100 Joensuu

Y-tunnus: 3036819-9

Merkitty rekisteriin: 16.10.1980

Voimassaolevat säännöt 04.05.2020

 

NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Sulo ry ja sen kotipaikka on Joensuu.

 

TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsenistönsä etujärjestönä ja edistää ja valvoa jäseniensä etua koulutus-, sosiaali- ja kulttuuripoliittisissa kysymyksissä sekä tukea jäsentensä opiskelua ja opiskelijoiden keskenäistä yhteishenkeä. 

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, neuvottelu- sekä koulutustilaisuuksia, harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä tekee aloitteita ja antaa lausuntoja. Lisäksi yhdistys tekee yhteistyötä viranomaisten, alan ammattiyhdistysten, opiskelijajärjestöjen, oppiaineen, ylioppilaskunnan ja Itä-Suomen yliopiston kanssa. Jäsenille järjestetään myös vapaa-ajan toimintaa.

Yhdistys kerää liittymismaksun jäseniltään ja ottaa vastaan tarvittaessa avustuksia ja testamentteja toimintansa tukemiseksi.

 

JÄSENYYS JA JÄSENMAKSU

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Itä-Suomen yliopistossa varhaiskasvatusta tai erityisvarhaiskasvatusta opiskeleva.

Yhdistyksen jäsen suorittaa kertakaikkisen jäsenmaksun. Jäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen jäsen erotetaan tai hänen tulee erota, kun opiskelijan opinto-oikeus lakkaa.

Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen, mikäli jäsen:

 • on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai
 • ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

YHDISTYKSEN TOIMIELIMET JA YHDISTYKSEN KOKOUS

Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokous ja yhdistyksen hallitus. Näiden lisäksi voidaan asettaa toimi- ja valiokuntia sekä työryhmiä niille osoitettuja tehtäviä varten. Yhdistyksen toimielimien ja pysyvien toimi- ja valiokuntien ohjesäännöistä päättää yhdistyksen kokous. 

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Varsinaisia kokouksia ovat syys- ja kevätkokoukset. Kutsu varsinaiseen kokoukseen, jossa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat, on asetettava yhdistyksen viralliselle ilmoitustaululle neljätoista vuorokautta ennen kokousta.

Ylimääräinen kokous on pidettävä mikäli yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai mikäli 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti hallitukselta pyytää. Hallituksen on kutsuttava kokous koolle kolmen viikon kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.Kutsu ylimääräiseen kokoukseen, jossa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat, on asetettava yhdistyksen viralliselle ilmoitustaululle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokous on päätösvaltainen kun se on lain ja näiden sääntöjen mukaan koolle kutsuttu. 

Syyskokouksen, joka pidetään loka-marraskuun aikana, tehtävä on:

 • käsitellä ja vahvistaa seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
 • käsitellä ja vahvistaa seuraavan vuoden talousarvio
 • valita kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa sekä yksi varatoiminnantarkastaja
 • päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä seuraavalla toimikaudella
 • valita hallituksen puheenjohtaja
 • valita hallituksen 4-12 varsinaista jäsentä sekä vähintään yksi varajäsen
 • puheenjohtajan ja hallituksen valinnassa vaalitapa on ehdoton enemmistövaali
 • käsitellä muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Kevätkokouksen, joka pidetään helmi-huhtikuun aikaan, tehtävä on: 

 • käsitellä hallituksen esittämä toimintakertomus edelliseltä toimikaudelta
 • käsitellä tilinpäätös ja toiminnan tarkastuskertomus edelliseltä toimikaudelta
 • päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • käsitellä muut mahdolliset esille tulevat asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saadan jonkin asian yhdistyksen syys- tai kevät kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhdistyksen kokoukseen voi hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä osallistua tietoliikkenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

 

ASIOIDEN KÄSITTELY KOKOUKSISSA

Yhdistyksen kokouksen avaa yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja kunnes kokoukselle on valittu puheenjohtaja. Lisäksi kokoukselle on valittava sihteeri ja muut tarpeelliset kokousvirkailijat.

Asiat päätetään yhdistyksen kokouksissa yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi niissä kohdin, kun näissä säännöissä toisin määrätään.

Äänestys tapahtuu suljetulla lippuäänestyksellä, mikäli kokousedustaja sitä vaatii. Äänten mennessä tasan, äänestetään uudestaan ja mikäli tulos on edelleen tasan, lopullisen päätöksen ratkaisee arpa.Myös vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä tasatilanteen ratkaisee arpa.

 

HALLITUS

Yhdistyksen hallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarpeelliset virkailijat.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on koolla.

Hallituksen tehtävä on:

 • edustaa yhdistystä ja vastata sen taloudesta
 • panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset
 • pitää jäsenluetteloa
 • valita yhdistyksen edustajat eri tilaisuuksiin ja muihin yhteisöihin
 • suorittaa tehtävät, joita nämä säännöt ja yhdistyksen toiminta edellyttävät
 • asettaa avukseen tarvitsemansa jaostot, valio- tai toimikunnat
 • hoitaa yhdistyksen juoksevat asiat

Hallistuksen jäsenet voivat osallistua kokoukseen tietoliikenneyhteyden (etäyheys) välityksellä. 

 

NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen määräämät henkilöt, kaksi yhdessä. Hallitus voi erikseen määrätä nimenkirjoitusoikeuden myös henkilölle, joka kirjoittaa yhdistyksen nimen yksin.
 
 

TILIKAUSI

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tulee olla valmiina toiminnantarkastajille jättöä varten viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevät kokousta.

 

ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa tai yhdistys purkaa yhdistyksen kokouksen 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä tehdyllä päätöksellä.

Yhdistyksen purkautuessa on sen varat viimeisen kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla luovutettava yhdistyksen tarkoitusperiä toteuttavaan tarkoitukseen.