Joensuun kampuksen varhaiskasvatuksen opiskelijoiden ainejärjestö

Sulo Ry

Yliopistokatu 2
80100 Joensuu

sulory@live.fi

Säännöt

Tietoa Sulosta

Nimi: SULO ry

Kotipaikka: Joensuu

Osoite: Tulliportinkatu 1

80130 Joensuu

Rekisterinumero: 130.251

Merkitty rekisteriin: 16.10.1980

Jäljennös annettu: 14.08.2018

 

Nimi ja kotipaikka

 1. Yhdistyksen nimi on SULO ry ja sen kotipaikka on Joensuu

 

Tarkoitus ja toiminta

 1. Yhdistyksen tarkoituksena on:

  • toimia jäsenistönsä etujärjestönä

  • edistää ja valvoa jäsenistönsä etua koulutus-, sosiaali- ja kulttuuripoliittisissa kysymyksissä

  • edustaa jäsenistöään yleisissä ja yhteisissä kysymyksissä

 2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  • järjestää kokouksia, seminaareja, neuvottelu- ja koulutustilaisuuksia

  • tekee aloitteita ja antaa lausuntoja

  • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa

  • pitää yllä yhteyksiä viranomaisiin, alan ammattiyhdistyksiin, opiskelijajärjestöihin ja muihin yhdistyksiin

  • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja

 

Jäsenyys ja jäsenmaksu

 1. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Itä-Suomen yliopistossa varhaiskasvatusta opiskeleva.

 2. Yhdistyksen jäsen suorittaa kertakaikkisen jäsenmaksun. Jäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen hallitus. Jäsen voidaan erottaa, kun hän ei enää täyty sääntöjen 4 kohdassa asetettua jäsenyyden ehtoa.

Yhdistyksen toimielimet

 1. Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokous ja yhdistyksen hallitus. Näiden lisäksi voidaan asettaa toimi- ja valiokuntia sekä työryhmiä niille osoitettuja tehtäviä varten. Yhdistyksen toimielimien ja pysyvien toimi- ja valiokuntien ohjesäännöistä päättää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen, mikäli jäsen:

  • on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai

  • ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

Kokous

 1. Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Varsinaisia kokouksia ovat syys- ja kevätkokoukset. Kutsu varsinaiseen kokoukseen, jossa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat, on asetettava yhdistyksen viralliselle ilmoitustaululle seitsemän vuorokautta ennen kokousta.

Ylimääräinen kokous on pidettävä mikäli yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai mikäli 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti hallitukselta pyytää. Hallituksen on kutsuttava kokous koolle kolmen viikon kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen, jossa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat, on asetettava yhdistyksen viralliselle ilmoitustaululle vähintään viisi arkipäivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus.

Kokous on päätösvaltainen kun se on lain ja näiden sääntöjen mukaan koolle kutsuttu.

 1. Syyskokouksen, joka pidetään marraskuun loppuun mennessä, tehtävä on:

  • käsitellä ja vahvistaa seuraavan vuoden toimintasuunnitelma

  • käsitellä ja vahvistaa seuraavan vuoden talousarvio

  • valita kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa sekä yksi varatoiminnantarkastaja

  • päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä seuraavalla toimikaudella

  • valita hallituksen puheenjohtaja

  • valita hallituksen 4-12 varsinaista jäsentä sekä yksi varajäsen

  • puheenjohtajan ja hallituksen valinnassa vaalitapa on ehdoton enemmistövaali

  • käsitellä muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 2. Kevätkokouksen, joka pidetään helmikuun loppuun mennessä, tehtävä on:

  • käsitellä hallituksen esittämä toimintakertomus edelliseltä toimikaudelta

  • käsitellä tilinpäätös ja toiminnan tarkastuskertomus edelliseltä toimikaudelta

  • päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

  • käsitellä muut mahdolliset esille tulevat asiat

 

Asioiden käsittely kokouksissa

 1. Yhdistyksen kokouksen avaa yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja kunnes kokoukselle on valittu puheenjohtaja. Lisäksi kokoukselle on valittava sihteeri ja muut tarpeelliset kokousvirkailijat.

 2. Asiat päätetään yhdistyksen kokouksissa yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi niissä kohdin, kun näissä säännöissä toisin määrätään.

Äänestys tapahtuu suljetulla lippuäänestyksellä, mikäli kokousedustaja sitä vaatii. Äänten mennessä tasan ratkaisee se kanta, johon puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä, joissa ratkaisee arpa.

 

Hallitus

 1. Yhdistyksen hallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarpeelliset virkailijat.

 2. Hallituksen kokous on päätösvaltainen kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on koolla.

 3. Hallituksen tehtävä on:

  • edustaa yhdistystä ja vastata sen taloudesta

  • panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset

  • pitää jäsenluetteloa

  • valita yhdistyksen edustajat eri tilaisuuksiin ja muihin yhteisöihin

  • suorittaa tehtävät, joita nämä säännöt ja yhdistyksen toiminta edellyttävät

  • asettaa avukseen tarvitsemansa jaostot, valio- tai toimikunnat

  • hoitaa yhdistyksen juoksevat asiat

 

Nimen kirjoittaminen

 1. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

 

Tilikausi

 1. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tulee olla valmiina toiminnantarkastajille jättöä varten viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.

 

Erinäisiä määräyksiä

 1. Näitä sääntöjä voidaan muuttaa tai yhdistys purkaa yhdistyksen kokouksen 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä tehdyllä päätöksellä.

 2. Yhdistyksen purkautuessa on sen varat viimeisen kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla luovutettava yhdistyksen tarkoitusperiä toteuttavaan tarkoitukseen.